Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 113/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Puławach z 2018-08-31

Sygn. akt IV P 113/18

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Puławach IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Magdalena Gałkowska

Protokolant st. sekr. sądowy Katarzyna Skoczewska

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2018 r. w Puławach

sprawy z powództwa R. S.

przeciwko (...) w L.

o wyrównanie odprawy w związku z wygaśnięciem stosunku pracy

1.Zasądza od pozwanej (...) (...) w L. na rzecz powoda R. S. kwotę 13.208,34 zł ( trzynaście tysięcy dwieście osiem złotych 34/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lipca 2017r. do dnia zapłaty;

2.Wyrokowi w pkt 1 do kwoty 4.402,78 zł nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

3.Zasądza od pozwanej (...) (...) w L. na rzecz powoda R. S. kwotę 2.959,10 zł ( dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 28 maja 2018r. powód R. S. wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej (...) (...) w L. kwoty 13.209,00 zł tytułem niewypłaconej części odprawy związanej z wygaśnięciem stosunku pracy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lipca 2017r. do dnia zapłaty.

Pozwana (...) (...) w L. powództwa nie uznawała i wnosiła o jego oddalenie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

R. S. zatrudniony był na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Skarbowym w O. od 1 grudnia 1995r. do 31 marca 2015r., potem od 1 kwietnia 2015r. do 1 grudnia 2016r. w (...) w L., a od 2 grudnia 2016r. w (...) w L., przy czym przez cały ten czas miejscem świadczenia przez powoda pracy był Urząd Skarbowy w O., a powód ostatnio pracował jako kierownik D. (...) Bezpośredniej ( k.7-12, akta osobowe).

W dniu 10 marca 2017r. powód otrzymał od pracodawcy tj. Dyrektora (...) (...) w L. na podstawie art. 165 ust 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej (...) ( Dz.U. z 2016r. poz. 1948 ze zm) propozycje określającą warunki zatrudnienia, w której to propozycji min. zaproponowano, że powód będzie pracował na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jako Kierownik Referatu (...) Bezpośredniej ( akta osobowe). Powód w piśmie z dnia 28 marca 2017r. skierowanym do Dyrektora (...) (...) w L., działając na podstawie art. 170 ust 2 w/w ustawy, odmówił przyjęcia propozycji określającej warunki jego dalszego zatrudnienia w (...) w L. (akta osobowe). Następnie pozwany pracodawca, w związku z nieprzyjęciem przez powoda propozycji określającej warunki zatrudnienia, poinformował, że od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia wygaśnięcia stosunku pracy tj. do dnia 30 czerwca 2017r. powód będzie pracował jako starszy ekspert skarbowy (akta osobowe).

W piśmie z dnia 23 czerwca 2017r. skierowanym do wiadomości powoda, pracodawca wskazał, iż powodowi zostanie wypłacona na podstawie art. 170 ust 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej (...) ( Dz.U. z 2016r. poz. 1948 ze zm) i art. 8 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika ( Dz.U. z 2016r. poz. 1474) odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ( k.13, akta osobowe).

Stosunek pracy łączący strony wygasł z dniem 30 czerwca 2017r. na podstawie art. 170 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej (...) ( Dz.U. z 2016r. poz. 1948 ze zm) i powód otrzymał świadectwo pracy – k.14-15, akta osobowe).

Miesięczne wynagrodzenie powoda stanowiło kwotę 4.438,71 zł (zaświadczenie – k.43).

Po wygaśnięciu stosunku pracy pozwany pracodawca wypłacił powodowi odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia tj. w wysokości 13.209 zł (bezsporne).

W piśmie z dnia 27 lipca 2017r. powód zwrócił się do dyrektora (...) (...) w L. o naliczenie i wypłacenie jemu jednorazowej odprawy zgodnie z art. 170 ust 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej (...) (k.16), a dyrektor pozwanej (...), w piśmie z dnia 10 sierpnia 2017r. odmówił podnosząc, że wskazywany przez powoda przepis odnosi się do pracowników i funkcjonariuszy, a użycie przez ustawodawcę w tym przepisie „odpowiednio” oznacza, że w stosunku do pracowników korpusu służby cywilnej zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zaś w odniesieniu do funkcjonariuszy (...)Skarbowej przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej ( Dz.U. z 2016r. poz. 1799 ze zm)- k.18.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o dokumentu złożone do akt sprawy i akt osobowych powoda, których prawdziwość nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Żądanie powoda, zasądzenia na jego rzecz od pozwanej (...) (...) w L. kwoty 13.209,00 zł tytułem niewypłaconej jemu części odprawy związanej z wygaśnięciem stosunku pracy łączącego go z pozwanym pracodawcą, jest uzasadnione. Tym samym zasadne są twierdzenia powoda, iż pozwany pracodawca, w związku z wygaśnięciem stosunku pracy łączącego strony z dniem 30 czerwca 2017r. na podstawie art. 170 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej (...) ( Dz.U. z 2016r. poz. 1948 ze zm), powinien mu wypłacić odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia – zgodnie z art. art. 170 ust 4 w/w ustawy w zw. z art. 159 ust 3 w/w w zw. z art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1799), a nie – jak to uczynił pozwany pracodawca - w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia tj. na podstawie art. 8 ust 3 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników ( Dz.U. z 2016r, poz.1474).

Na wstępie podnieść należy, że Krajowa Administracja Skarbowa - zgodnie z art. 1 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej (...) (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz 508) stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych i zgodnie z ust 3, w ramach KAS wyodrębnia się Służbę C.-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze. Dalej ust 4 tegoż przepisu stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o „osobach zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS”, rozumie się przez to pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 36 ust1 pkt 2, 3,6,7 tj. min. w izbach administracji skarbowej.

Zatem w strukturze KAS zatrudnieni są pracownicy wykonujący swoje obowiązki w ramach stosunku pracy oraz funkcjonariusze wykonujący swoje obowiązki w ramach stosunku służbowego.

Przepis z art. 170 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej (...) ( Dz.U. z 2016r. poz. 1948 ze zm), na podstawie którego stosunek pracy łączący strony wygasł, dotyczy zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy, bo przepis ten stanowi , że stosunki pracy osób zatrudnionych w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa w art 1 , oraz stosunki służbowe osób pełniących służbę w jednostkach KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają po upływie 3 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik albo funkcjonariusz złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, jednak nie później niż dnia 31 sierpnia 2017 r.

Powód był pracownikiem zatrudnionym ponad 20 lat w ramach stosunku pracy w jednostce KAS – ostatnio (...) i otrzymał propozycję dalszego zatrudnienia, ale złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji. Zatem jego stosunek pracy wygasł. Także, gdyby funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce KAS złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji pełnienia służby, to w takiej sytuacji, jego stosunek służbowy także wygasłby. Zatem skutek złożenia przez pracownika i funkcjonariusza oświadczenia o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia czy pełnienia służby jest dla tych dwóch grup taki sam.

W ocenie sądu, także intencją ustawodawcy było, aby uregulowania dotyczące korzyści finansowych związanych z wygaśnięciem stosunku pracy i stosunku służbowego były dla tych dwóch grup, wykonujących swoje obowiązki na rzecz tego samego podmiotu czyli KAS, takie same. Art. 170 ust 4 w/w ustawy z dnia 16 listopada 2016r. stanowi, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, czyli gdy stosunek pracy i stosunek służbowy wygasają w związku ze złożeniem przez pracownika i funkcjonariusza oświadczeń o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, to pracownikom oraz funkcjonariuszom przysługują świadczenia należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 159 pkt 3, czyli świadczenia należne w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1799).

Art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej przewiduje, że funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego uposażenia. Odprawa ulega zwiększeniu o 20% miesięcznego uposażenia za każdy pełny rok pełnienia służby ponad 5 lat nieprzerwanej służby, nie więcej niż do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia. Ust 4 tegoż przepisu stanowi, że funkcjonariuszowi służby stałej, zwolnionemu ze służby w związku ze zniesieniem lub reorganizacją jednostki organizacyjnej, przysługuje odprawa na zasadach i w wysokości określonych w ust. 1-3. Oczywiście, przepis ten, skoro istniał w uchylonej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, to dotyczył funkcjonariuszy, ale jak już wyżej podniesiono, w strukturze KAS obowiązki wykonują pracownicy w ramach stosunku pracy oraz funkcjonariusze w ramach stosunku służbowego. W ocenie sądu, skoro w ustawie z dnia 16 listopada 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej (...), uchwalono przepis art. 170 ust1, odnoszący się zarówno do pracowników, jak i funkcjonariuszy, na podstawie którego, w takich samych dla tych dwóch grup przypadkach, dochodziło do tego samego skutku, jeżeli chodzi o stosunek pracy i stosunek służbowy dotąd w jednostkach KAS zatrudnionych i pełniących służbę, to skoro w ust 4 tegoż przepisu następuje odesłanie - w tych przypadkach, dotyczących zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy, gdy ich stosunki pracy i stosunki służbowe wygasły w związku ze złożeniem przez pracownika i funkcjonariusza oświadczeń o odmowie przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, do przepisu ustawy uchylanej w art. 159 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2016r., czyli ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej i jej przepisu art 163, to intencją ustawodawcy przy konstruowaniu tego zapisu było, aby te świadczenia przewidziane w uchylonej ustawie odnosiły się - tylko i wyłącznie w tych konkretnych przypadkach określonych w art. 170 ust1 tej ustawy z 16 listopada 2016r., nie tylko do funkcjonariuszy, ale też i do pracowników. Zawarcie w ust 4 art. 170 tej ustawy treści: „pracownikom oraz funkcjonariuszom przysługują świadczenia należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 159 pkt 3”, a w szczególności słowo „odpowiednio”, według sądu, w kontekście całego brzmienia tegoż ustępu i w ogóle całego tego przepisu, nie może być interpretowane, jako oddzielne uregulowania przysługujących należności w stosunku do funkcjonariuszy i oddzielnie wobec pracowników. Literalne brzmienie tego przepisu, umieszczenie w jednym ustępie zapisów co do świadczeń przysługujących zarówno funkcjonariuszom jak i pracownikom, wskazanie wprost na przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, świadczy o tym, że wolą ustawodawcy było, aby te dwie grupy wykonujące zadania KAS, których stosunki prawne łączące ich z jednostkami KAS pracy wygasły z tych samych przyczyn, co do świadczeń należnych w związku z zakończeniem zatrudnienia czy służby, były potraktowane jednakowo. Gdyby zatem zamiarem ustawodawcy było zastosowanie w odniesieniu do pracowników służby celnej przepisów ustawy z 13 marca 2003r., a w przypadku funkcjonariuszy służby celnej przepisów ustawy o Służbie Celnej, to wprost ustawodawca by to wpisał w treść tego przepisu. Skoro zaś ustawodawca w art. 170 ust.4 ustawy z 16 listopada 2016r. ujął obie grupy osób- zarówno pracowników jak i funkcjonariuszy pełniących służbę w dotychczasowych jednostkach, to uznać należy, że zarówno dla pracowników, jak i funkcjonariuszy przewidział – wyjątkowo w tej sytuacji, świadczenia wyliczane w ten sam sposób wskazując wprost na przepisy, które znajdą w tym przypadku zastosowanie tj. ustawę uchylaną w art. 159 ust 3 czyli ustawę o Służbie Celnej.

W związku z powyższym, wskazane wyżej przepisy mają, według sądu, zastosowanie również w stosunku do powoda jako pracownika, którego stosunek pracy wygasł z dniem 30 czerwca 2017 roku. Zatem powodowi przysługuje odprawa w wysokości wyliczonej na podstawie art. 163 uchylonej ustawy o Służbie Celnej, czyli mając na uwadze staż pracy powoda w jednostkach służby skarbowej, powodowi przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Pozwany pracodawca wypłacił zaś powodowi odprawę na podstawie z art. 8 ustawy z 13 marca 2003r. w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, podczas gdy, w ocenie sądu, powodowi przysługiwała odprawa należna na podstawie art. 170 ust 4 w zw z art 159 ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. w zw. z art. 163 ustawy o Służbie Celnej, a zatem należało wyrównać wypłaconą już powodowi odprawę do wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Wobec tego sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 13.208,34 zł (niekwestionowaną pod względem arytmetycznym przez pozwanego) wraz z ustawowymi odsetkami od opóźnienia od dnia wymagalności, czyli od dnia wygaśnięcia stosunku pracy do dnia zapłaty.

Dół formularza

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadnia przepis art. 477 2 §1 kpc.

Orzeczenie o kosztach zgodne jest z treścią art. 98 kpc, przy uwzględnieniu kosztów dojazdu pełnomocnika powoda (k.44) i mając na uwadze § 9 ust 1 pkt 2 w zw. z § 2 ust 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 r., poz.1804).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Wójciak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Gałkowska
Data wytworzenia informacji: